Sveriges Fredsfond

Fredsrådsfondens avkastning skall användas för att stärka Sveriges Fredsråds kontakter med fredsrörelser i andra länder.

Initiativtagare till fredsfonden, som bildades 1980, var Herman Backman, Vännernas samfund, med stöd av dåvarande ordförande i Sveriges Fredsråd, Ulrich Herz.

En förstärkning av fondens tillgångar tillkom 1989 då fru Greta Salvén, en kvinna som beundrade Kväkarnas fredsarbete, tog kontakt med Hermann Backman och testamenterade sin kvarlåtenskap på 606tkr till Fredsfonden.

Donationen möjliggjorde att fonden kunde öka sitt stöd till Fredsrådets medlemsorganisationer och deras kontakter med fredsrörelser i andar länder och till att delta i seminarier och konferenser utanför Sverige.

Sveriges Fredsfond innehar sedan 1989 ett 90-konto vars förvaltning är underställd Stiftelsen För Insamlingskontroll (SFI).

Detta har möjliggjort ytterligare stöd till fredsarbete genom insamling för medlemsorganisationernas olika fredsprojekt.

PLUSGIRO 90 03 80-7

Du kan bl.a. stödja Svenska Fredskommitténs projekt ”Vandrande bigårdar”, ett projekt i Chile som ska ge arbetslösa kvinnor ett arbete med inkomst och facklig organisering.

Sveriges Fredsfond tar tacksamt emot bidrag i form av arv och donationer